15% GasTerug

Doorbraaktafel

Bij nieuwe projecten wil het nog weleens voorkomen dat zaken vast komen te zitten in bureaucratie. Vanuit de doorbraaktafel wordt met IPW gewerkt aan doorbraken in bureaucratie forceren bij projecten die vastlopen. Enerzijds voor dat ene project en anderzijds om hiervan te leren bij toekomstige projecten. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.

Doorbraaktafels

Waarom is er een klimaatdoorbraaktafel?

Voor 2023 het gasverbruik drastisch terugbrengen is een even fundamentele als uitdagende aanpak. Er zijn in de stad tal van goede ideeën, initiatiefnemers, opstartende projecten en er is een toenemend gevoel van urgentie. Tegelijkertijd blijkt bij het realiseren, opschalen of laten renderen van deze initiatieven te vaak dat ze onnodig vastlopen in wetgeving, regels, opvattingen, veronderstellingen, financieringsconstructies, gebrekkige samenwerking, kortom: bureaucratie. Daar hebben we geen tijd voor. Er is nu een tempoversnelling nodig en die is ook mogelijk.

Wat doet de doorbraak tafel?

Met Klimaatdoorbraken bouwen we korte trajecten waarmee burgers, bedrijven en overheden snelle stappen vooruit kunnen zetten. Het startpunt is steeds een waardevol lokaal plan of initiatief. We stellen samen vast waar het nu knelt om van plan tot uitvoering (of opschaling) over te gaan. Vervolgens zorgen we ervoor dat er een concrete oplossing komt die direct wordt geagendeerd bij de beslissers.

Per casus wordt een klimaatdoorbraaktafel samengesteld met de nodige deskundigheid en gezag. De aangesloten deelnemers zijn

  • Josja van der Veer – directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam
  • Gerco Overeem – Directeur Subsidies en Inkoop Sociaal Gemeente Amsterdam
  • Henriette Rombouts – Directeur Wonen Gemeente Amsterdam
  • Judith Duveen – Directeur Werk en Participatie Gemeente Amsterdam
  • Jan Willem Flohil – Directeur Economische Zaken en Kunst & Cultuur Gemeente Amsterdam
  • Pallas Agterberg – Challenge Officer –  Alliander
  •  Jeroen Mennink – Directeur Vastgoedbeheer Ymere
  • Emiel Reiding – Secretaris-Directeur Metropoolregio Amsterdam

Hoe doet de doorbraaktafel dat?

De methode start met werving, aanmelding en selectie. Initiatieven die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de 15% doelstelling maar vastlopen in de bureaucratie kunnen zich aanmelden bij het doorbraakteam.

Vervolgens organiseren we een doorbraakgarage. Daarbij nodigen we samen met initiatiefnemers de relevante ambtelijk experts, ondernemers en mede-burgers uit om drie dingen te doen: (1.) een analyse van bureaucratische knelpunten, (2..) herdefiniëren van het probleem om nieuwe oplossingsrichtingen te ontsluiten en (3.) we ontwerpen van een concrete oplossing en – zo nodig – een hulpvraag voor de overheid in de vorm van een pitch.

In de pitch voor de doorbraaktafel beschrijven initiatiefnemers het knelpunt en de oplossing vanuit 3 perspectieven: 1) hun eigen casus, 2) wat het de energietransitie in de MRA betekent en 3) wat de bijdrage is aan landelijk klimaatopgaven. Het eerste perspectief zorgt dat de praktijk centraal staat, het tweede perspectief laat de urgentie en het structurele karakter van het knelpunt zien en het derde perspectief brengt het overheidsbelang in beeld. De pitch sluiten we af met de concrete vraag aan de klimaatdoorbraaktafel.

Het belangrijkste tot is vervolgens de realisatie van de doorbraak. Op basis van de uitkomst van het doorbraakoverleg worden de vervolgacties bepaald, de benodigde overheidspartners betrokken en de Doorbraak gerealiseerd. IPW jaagt aan daar waar nodig.

Via deze methode kunnen we lokaal waardevolle initiatieven vertalen in concrete voorstellen waar bureaucratieën uitvoering aan kunnen geven. Mocht de doorbraaktafel geen uitkomst bieden, dan is er de mogelijkheid de doorbaak te agenderen bij het landelijke doorbraakoverleg. Zie voor een overzicht de procesplaat in de bijlage.

CONTACT

Neem voor meer informatie contact op met Robert Duiveman:  robert@publiekewaarden.nl of 06 38 29 22 37.

Voorbeeld van een klimaatdoorbraak

Het verduurzamen van woningen in VvE verband is een struikelblok voor lokale en regionale klimaatambities. Een belangrijk knelpunt is de betaalbaarheid: mensen in een financieel kwetsbare situatie kunnen de extra maandlasten niet dragen. Naar schatting geldt dit voor zo’n 15 procent van de VvE-huiseigenaren. Deze relatief kleine groep kan in veel gevallen via stemming de verduurzaming van een heel pand of complex tegenhouden. Of – als de verduurzaming wel doorgaat – zal een deel van deze mensen naar een andere woning uit moeten zien omdat zij de maandlasten niet meer kunnen dragen.

De afgelopen maanden is er vanuit de klimaatdoorbraaktafel samengewerkt met de VvE van een middelgroot complex in Amsterdam Noord waar de verduurzaming leek te stranden op hoge kosten, onduidelijke regels en angst om buren uit huis te zetten. In samenwerking met met het Warmtefonds, de woningbouwcorporatie (mede-eigenaar in de VvE), het ministerie van EZK en de gemeente Amsterdam is ruimte gemaakt in de financieringsregels. Bewoners krijgen pas hogere lasten als gevolg van verduurzaming nadat de energielasten gaan dalen als gevolg van de extra isolatie. Bovendien wordt er momenteel door gemeente, banken en fondsen aan een vangnet gewerkt om te voorkomen dat mensen na verduurzaming hun woonlasten niet meer kunnen dragen. Het vangnet dat zo wordt gemaakt moet straks ook voor andere VvE’s beschikbaar komen.